ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Πρόκειται για σειρά ειδικών υαλοπινάκων με την χρήση των οποίων ικανοποιούνται οι  ανάγκες  ασφάλειας και προστασίας των χώρων στους οποίους για τους γνωστούς λόγους επιβάλλεται ή επιλέγεται η χρήση γυαλιού (Τράπεζες, Δημόσια κτίρια, Μουσεία, Γραφεία  κλπ). Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι υαλοπίνακες ασφαλείας και οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο προστασίας που παρέχουν, ελέγχονται  και μετρούνται με συγκεκριμένη μεθοδολογία όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στα ισχύοντα εθνικά ή διεθνή πρότυπα (standards). Τα ισχύοντα σήμερα στις Ευρωπαϊκές χώρες πρότυπα, είναι για τους αντιβανδαλιστικούς υαλοπίνακες η νόρμα ΕΝ 356.

Αυτό που είναι συμαντικό να τονισθεί. Είναι ότι η κατάταξη των υαλοπινάκων σε κατηγορίες παρεχόμενης  ασφάλειας, με βάση τα Ευρωπαϊκά standards, είναι ανεξάρτητη της σύνθεσής τους και εξαρτώμενη αποκλειστικά από τις επιδόσεις αντοχής κατά την διάρκεια των απαιτούμενων δοκιμασιών (tests).

Καθώς οι μέθοδοι παραγωγής αλλά και η τεχνολογία υλικών εξελίσσονται, οι εταιρίες παραγωγής προϊόντων γυαλιού παράγουν και λανσάρουν νέα βελτιωμένα προϊόντα τα οποία με συνθέσεις μικρότερου πάχους και βάρους, παρέχουν βελτιωμένες επιδόσεις, πιστοποιούμενα έτσι σε υψηλότερες βαθμίδες ασφαλείας. Είναι άλλωστε στόχος και επιδίωξη της παγκόσμιας βιομηχανίας γυαλιού η παραγωγή νέων τύπων υαλοπινάκων οι οποίοι με μικρότερο πάχος άρα και βάρος, ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε συνθήκες μηχανικής καταπόνησης.

Η εταιρεία μας, η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη στον χώρο του γυαλιού και μεριμνά για την άμεση εισαγωγή και διάθεση των νέων και καινοτόμων προϊόντων, διαθέτει πλήρη γκάμα υαλοπινάκων ασφαλείας, παραγωγής των μεγαλυτέρων Ευρωπαϊκών εργοστασίων οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση κριτήρια και συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων δοκιμών.

Πίνακας με τους αντιβανδαλιστικούς υαλοπίνακες όπως κατατάσσονται βάσει των  επιδόσεών τους στις δοκιμασίες (tests) κατά ΕΝ 356

 

Κατηγορία αντοχής Είδος δοκιμασίας Αριθμός χτυπημάτων Πρότυπο μέτρησης
Ρ1Α Ρίψη βαρους 4kg από  1500mm 3 ρίψεις σε τρίγωνικο σχήμα EN 356 1999
Ρ2Α Ρίψη βαρους 4kg από  3000mm 3 ρίψεις σε τρίγωνικο σχήμα EN 356 1999
Ρ3Α Ρίψη βαρους 4kg από  6000mm 3 ρίψεις σε τρίγωνικο σχήμα EN 356 1999
Ρ4Α Ρίψη βαρους 4kg από  9000mm 3 ρίψεις σε τρίγωνικο σχήμα EN 356 1999
Ρ5Α Ρίψη βαρους 4kg από  9000mm 3×3 ρίψεις σε τρίγωνικο σχήμα EN 356 1999
Ρ6Β Τσεκούρι 30 έως 50 φορές EN 356 1999
Ρ7Β Τσεκούρι 51 έως 70 φορές EN 356 1999
Ρ8Β Τσεκούρι Περισσότερες από 70 EN 356 1999

 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό η κατάταξη των υαλοπινάκων σε κατηγορίες παρεχόμενης  ασφάλειας, με βάση τα Ευρωπαϊκά standards, είναι ανεξάρτητη της σύνθεσής των εξαρτώμενη αποκλειστικά από τις επιδόσεις αντοχής κατά την διάρκεια των απαιτούμενων δοκιμασιών (tests).

Καθώς οι μέθοδοι παραγωγής αλλά και η τεχνολογία υλικών εξελίσσονται, οι εταιρίες παραγωγής προϊόντων γυαλιού παράγουν και λανσάρουν νέα βελτιωμένα προϊόντα τα οποία με συνθέσεις μικρότερου πάχους και βάρους, παρέχουν βελτιωμένες επιδόσεις, πιστοποιούμενα έτσι σε υψηλότερες βαθμίδες ασφαλείας. Είναι άλλωστε στόχος και επιδίωξη της παγκόσμιας βιομηχανίας γυαλιού η παραγωγή νέων τύπων υαλοπινάκων οι οποίοι με μικρότερο πάχος άρα και βάρος, ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε συνθήκες μηχανικής καταπόνησης.